HomeMenyalternativRader-menynInnehåll-menyn
  CSVEditor 2 > Menyalternativ Index

Kolumner-menyn

Här finns funktioner som redigerar kalkylarkskolumnerna. Vissa av dessa menyalternativ finns också med i dokumentfönstrets verktygsfält. Vissa av funktionerna finns även i snabbvalsmenyn för kolumner.

Lägg till kolumn

Lägger till en ny kolumn längst till höger i dokumentet.

Infoga kolumner

Infogar en eller flera kolumner i dokumentet, vid dess början (vänster) eller slut (höger), eller innan eller efter den just nu markerade kolumnen. Ett formulärblad visas där du kan ange hur många kolumner som ska infogas och var.

Ta bort markerade kolumner

Detta menyalternativ kan endast väljas när minst en kolumn i dokumentet är markerad. Efter en varning (som kan stängas av) tas de markerade kolumnerna bort. Denna åtgärd kan inte ångras.

Råd: Om du håller ner [Alt] när du öppnar menyn Kolumner ändras menyvalets text till Ta bort ej markerade kolumner. Det alternativa menyvalet tar bort alla ej markerade kolumner.

Slå samman markerade kolumner

Menyalternativet kan endast väljas när minst två kolumner i dokumentet är markerade. Ett formulärblad öppnas där du kan ange vilka kolumner som ska slås samman, och hur.

Redigera rubrik

Detta menyalternativ är detsamma som att dubbelklicka på en kolumnrubrik Ett litet formulär öppnas där du kan ändra kolumnrubriken.

Justering

Ange om cellinnehållet i den eller de valda kolumnerna ska justeras åt vänster eller höger, eller centreras.

Råd: När dokumentet sparas som en kommaseparerad fil försvinner denna information, efter det är en ren textfil utan någon information om formatering.

Skiftläge

Menyalternativet ger flera olika möjligheter att ändra cellinnehållet i de markerade kolumnerna. Ändra all text i cellinnehållet till stora eller små bokstäver, använd inledande stor bokstav eller ta bort mellanslagstecken från början eller slutet.

Fyll

Denna funktion kan snabbt fylla kommaseparerade tabeller med innehåll. Ett formulärblad öppnas där du kan ange text och siffror som ska matas in i datafälten. Dialogrutan förklarar sig själv.

Rensa

Funktionen tar bort allt cellinnehåll i de markerade kolumnerna utan ytterligare varning. Denna åtgärd kan inte ångras.

Justera alla kolumnbredder

Funktionen justerar alla kolumner till det aktuella innehållet i cellerna. Funktionen tar inte hänsyn till innehållet i kolumnrubrikerna.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeMenyalternativRader-menynInnehåll-menyn