HomeMenyalternativArkiv-menynRader-menyn
  CSVEditor 2 > Menyalternativ Index

Redigera-menyn

Redigera-menyn innehåller de vanliga standardfunktionerna.

Ångra

Den senaste åtgärden blir ogjord. Använd till exempel funktionen när det inte gick att dra och släppa något.

Gör om

Återställer den senast ångrade åtgärden.

Klipp ut

Klipper ut aktuellt objekt från CSVEditor till systemets urklipp.

Kopiera

Kopierar aktuellt objekt från CSVEditor till systemets urklipp.

Klistra in

Klistrar in objektet från systemets urklipp till den aktuella positionen i CSVEditor.

Den innehåller även följande tre menyalternativ: Markera allt, Avmarkera allt och Invertera markering. Alternativen gör det enklare att göra olika former av markeringar.


Undermenyavdelningarna Sök, Stavning och grammatik, Ersättningar, Skiftläge och Talsyntes hänvisar till cellinnehåll, inte till hela dokumentet.

Sök *

Sökfunktion för text i öppna anteckningar.

Stavning och grammatik

Stavningskontroll för texter i öppna anteckningar: Du kan även slå på kontrollen medan du skriver.

Ersättningar *

Undermenyn innehåller alternativ som ersätter olika textelement med deras typografiskt korrekta motsvarigheter när texten skrivs.

Skiftläge *

Använd detta menyval till att omvandla markerad text med ett enda musklick. Det innehåller alternativ som gör bokstäverna stora, små, eller med inledande stor bokstav.

Tal *

Hanterar högläsningen.

*) Denna funktion tillhandahålls av OS X.


Rader kan hanteras med de vanliga urklippsfunktionerna (klipp ut, kopiera, klistra in). Rader placeras i urklipp i ett programspecifikt format samt som tabbseparerade strängar. Därmed kan de senare läggas in i ett annat CSVEditor-dokument, i Numbers eller i valfri textredigerare. Vid infogning ersätts markerade rader, eller så läggs raderna till sist i dokumentet.

Kolumner kan även hanteras med de vanliga urklippsfunktionerna (klipp ut, kopiera, klistra in). Kolumninnehållet placeras i urklipp i ett programspecifikt format samt som tabbseparerade strängar.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeMenyalternativArkiv-menynRader-menyn